Regulamin

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia i realizacja zamówień
 5. Zasady płatności
 6. Dostawa
 7. Reklamacje i zwroty
 8. Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Newsletter
 11. Obsługa plików cookies
 12. Postanowienia końcowe

 

I. Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy Włoskie Delikatesy należy do firmy JUNIK .
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Włoskie Delikatesy zwanym dalej Sklepem Internetowym za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.wloskiedelikatesy.pl
 3. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Sklep Internetowy oferuje zakupy przez Internet oraz organizuje ich dostarczenie pod wskazany przez Klienta adres.
 5. Ceny wszystkich produktów oraz koszty dostawy (przesyłki) prezentowane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

II. Definicje

 1. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca - oznacza ... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JUNIK z siedzibą w ..., , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.wloskiedelikatesy.pl
 15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

III. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient nie ustala swojego Hasła - jest ono generowane automatycznie przez system Sklepu Internetowego. Klient może zmienić otrzymane Hasło na indywidualne podczas pierwszego zalogowania na Koncie Klienta.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,
  2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,
  3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
  4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta,
  5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu,
  2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta,
  2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych,
  3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego na stronie www.wloskiedelikatesy.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 9. Login i hasło mają charakter poufny.

 

IV. Zamówienia i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 10. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy,
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 11. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w "KOSZYKU", po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 13. Zakup produktów alkoholowych jest tożsamy z oświadczeniem zamawiającego o zapoznaniu się z ustawą z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, p. 473), a w szczególności z oświadczeniem, iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.
 14. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
 15. W zamówieniu zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 16. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 17. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 18. Sklep Internetowy ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia,
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 19. Sklep Internetowy nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

V. Zasady płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy).
 2. Przy dokonywaniu płatności za złożone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w mailu potwierdzającym przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 3. Nadpłata dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracany przez Sklep Internetowy w drodze przelewu na konto bankowe zamawiającego.
 4. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

VI. Dostawa

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. odbiór osobisty,
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Wszystkie paczki są nadawane jako paczki z dopiskiem "OSTROŻNIE" lub "UWAGA SZKŁO", dla zagwarantowania dostawy nieuszkodzonej zawartości paczki.
 3. Koszt dostawy towaru realizowany przez firmę kurierską:
  1. za paczkę do 30kg wynosi 18zł,
  2. za paczkę powyżej 30kg ustalany jest indywidualnie.
 4. W przypadku zamówienia towarów za kwotę powyżej 300zł przesyłka realizowana jest na koszt Sklepu Internetowego.
 5. Niezależnie od wartości zamówienia towar można także odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu w Krakowie lub Tarnobrzegu.
 6. Istnieje możliwość wysyłki paczki za granicę. Koszt dostawy towaru ustalany jest indywidualnie.
 7. W przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru jest podanie numeru zamówienia.
 8. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej prosimy o dokładne sprawdzenie paczki przy odbiorze. Przede wszystkim czy paczka nie jest uszkodzona bądź nie zostały naruszone taśmy oklejające. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia paczki bądź zawartości należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Następnie oryginał protokołu należy przesłać na adres:

  JUNIK
  "PROTOKÓŁ SZKODY"
  ul. Wyspiańskiego 12
  39-400 Tarnobrzeg

 9. Dokument ten będzie podstawą do reklamacji w firmie kurierskiej. Przesłanie oryginału protokołu szkody jest warunkiem niezbędnym do przesłania Państwu ponownie zamówionego towaru.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w umówionym czasie dostawy, zostanie podjęta próba kontaktu z Klientem i umówienia innych warunków dostawy. Klient każdorazowo będzie obciążony faktycznymi kosztami transportu z tym związanymi.

 

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Zamieszczone informacje na stronie Sklepu Internetowego o sprzedawanych produktach takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, termin przydatności do spożycia i inne, pochodzą od producentów tych towarów. Sklep Internetowy dokłada wszelkiej staranności by wszystkie te informacje były na bieżąco aktualizowane, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu przed użyciem każdego z produktów.
 2. Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i przesłać na adres:

  JUNIK
  "ZWROT TOWARU"
  ul. Wyspiańskiego 12
  39-400 Tarnobrzeg

 3. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 4. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu.
 5. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych na podane przez Klienta konto.

 

VIII. Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający dokonując rejestracji na stronie www.wloskiedelikatesy.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

X. Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje z Klientem umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

XI. Obsługa plików cookies

 1. Korzystający ze Sklepu Internetowego wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego (pliki sesji)
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  3. statystycznym.
 4. Więcej informacji zawiera polityka plików cookies.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści i zdjęć zawartych na stronie Sklepu Internetowego www.wloskiedelikatesy.pl prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do należą do firmy JUNIK i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie Sklepu internetowego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie na własny użytek klienta. Kopiowanie, przekazywanie dalej, drukowanie lub udostępnianie osobom trzecim treści i zdjęć zawartych na stronie Sklepu internetowego jest zabronione.
 5. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Sklep Internetowy jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.
Używamy ciasteczek (plików cookies), dzięki czemu nasz sklep może działać lepiej - dowiedz się więcej.
Akceptuję politykę cookies